رده:تنظیمات نادرست امنیتی(Security Misconfiguration)

از Secure Coding

آسیب پذیری از این نوع دسته بندی بر اثر تنظیم نادرست و یا ناقص موارد امنیتی به وجود می آید.

برخی از این موارد عبارتنند از:

 • کلمه عبور های پیش فرض یکسان برای کاربران
 • موارد راهنمای نصب
 • عدم تنظیم هدر های امنیتی
 • فعال بودن بیهوده سرویس و پورت

برای مثال فرض کنید در صفحه ای از دستوری مانند sleep برای تاخییر در عملیات استفاده می شود.

اگر به درستی از این نوع دستورات استفاده نشود می تواند در نهایت منجر به حملات DOS شود.

روش های جلوگیری

روش های جلوگیری در PHP

مثال 1)

<?php
if (is_bad_ip($requester)) {
 sleep(5); 
}
?>

روش 1)

if (is_bad_ip($requester)) {
 header('Location: block.html');
}

روش های جلوگیری در ASP.NET

مثال 1)

System.Threading.Thread.Sleep(5000);
Response.Redirect("YourPage.aspx");

روش 1)

Response.Redirect("YourPage.aspx");

روش های جلوگیری در JAVA

مثال 1)

public void doSomething(){
 synchronized(monitor) {
  while(notReady()){
   Thread.sleep(200);
  }
  process();
 }
 ...
}

روش 1)

public void doSomething(){
 synchronized(monitor) {
  while(notReady()){
   monitor.wait(200);
  }
  process();
 }
 ...
}

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.