فرمت داده ها

از Secure Coding

هنگامی که از توابع ورودی بر اساس فرمتی استفاده می کنید، ممکن است مهاجم بتواند با رشته فرمت شده بتواند پروسه آسیب پذیری را crash کند و بتواند محتوای stack، محتوای memory بخواند و یا در محتوا حافظه مقداری را بنویسند و یا امکان اجرای کد با استفاده از دسترسی پروسه آسیب پذیر امکان پذیر است.

همچنین استفاده از توابع خروجی ممکن است دارای ریسک باشد.

توابع خروجی بر اساس فرمت می توانند مقدار integer را در آدرسی خاص با استفاده از %n بنویسند.

برای مثال در کدر زیر تابع incorrect_password() هنگام احراز هویت و نادرست بودن کلمه عبور پیام خطایی را چاپ می کند.

کد، نام کاربر را با user بدون هیچ گونه فیلتر از کاربر دریافت می کند.

پیام خطا در stderr و با استفاده از تابع fprintf چاپ می شود و هیچگونه کنترلی بر روی مقدار integer وارد شده و overflow آن ندارد.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
void incorrect_password(const char *user) {
 int ret;
 /* User names are restricted to 256 or fewer characters */
 static const char msg_format[] = "%s cannot be authenticated.\n";
 size_t len = strlen(user) + sizeof(msg_format);
 char *msg = (char *)malloc(len);
 if (msg == NULL) {
  /* Handle error */
 }
 ret = snprintf(msg, len, msg_format, user);
 if (ret < 0) { 
  /* Handle error */ 
 } else if (ret >= len) { 
  /* Handle truncated output */ 
 }
 fprintf(stderr, msg);
 free(msg);
}

در کد بهبود یافته زیر از تابع ()fputs برای خروجی msg در stderr استفاده شده است.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
void incorrect_password(const char *user) {
 int ret;
 /* User names are restricted to 256 or fewer characters */
 static const char msg_format[] = "%s cannot be authenticated.\n";
 size_t len = strlen(user) + sizeof(msg_format);
 char *msg = (char *)malloc(len);
 if (msg == NULL) {
  /* Handle error */
 }
 ret = snprintf(msg, len, msg_format, user);
 if (ret < 0) { 
  /* Handle error */ 
 } else if (ret >= len) { 
  /* Handle truncated output */ 
 }
 fputs(msg, stderr);
 free(msg);
}