رده:رمزنگاری نادرست(Cryptographic Failures)

از Secure Coding

خطاهای رمزنگاری (Cryptographic Failures) به مواردی اطلاق می‌شود که در فرایند استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری، امنیت سیستم را به خطر می‌اندازند. این خطاها ممکن است از ضعف در الگوریتم‌های رمزنگاری، استفاده نادرست از آن‌ها، ضعف در نحوه استفاده از کلیدهای رمزنگاری و یا عوامل دیگری ناشی شوند.

به عنوان مثال، یکی از خطاهای رایج در رمزنگاری، تکراری بودن برخی قسمت‌های متن رمزنگاری شده است. این خطا می‌تواند باعث شود که حملات کنندگان بتوانند به راحتی با تحلیل الگوهای تکراری، برخی اطلاعات را بازیابی کنند.

خطاهای رمزنگاری می‌توانند منجر به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس شوند و در بعضی موارد، باعث سوءاستفاده از اطلاعات کاربران یا سایر افراد شوند. برای جلوگیری از خطاهای رمزنگاری، الگوریتم‌های رمزنگاری باید با استفاده از استانداردهای قوی و با رعایت پارامترهای امنیتی مناسب پیاده‌سازی شوند و در طراحی سیستم‌های رمزنگاری، روش‌های مطمئن و قابل اطمینان باید مورد استفاده قرار گیرند.

<?php

// This is an example of using a weak encryption algorithm
// Don't use this in real applications!

$data = "secret data";
$key = "mykey";

$encrypted = mcrypt_encrypt(MCRYPT_DES, $key, $data, MCRYPT_MODE_ECB);

// This encrypted string is vulnerable to attacks, since ECB mode
// repeats the same block of ciphertext for identical plaintext blocks.
// An attacker could use this to infer information about the plaintext.

echo $encrypted;

?>

روش های جلوگیری[ویرایش]

استفاده از الگورتیم AES و مد CBC[ویرایش]

روش های جلوگیری در PHP[ویرایش]

<?php

// This is an example of using a more secure encryption algorithm
// Use this in real applications!

$data = "secret data";
$key = random_bytes(32); // Generate a secure key
$iv = random_bytes(16); // Generate a secure IV

$encrypted = openssl_encrypt($data, 'AES-256-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv);

// This encrypted string is much more secure, since CBC mode
// adds randomness to the encryption process, making it resistant
// to certain types of attacks.

echo $encrypted;

?>

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.