رده:نشت داده های ضروری(Sensitive Data Exposure)

از Secure Coding

کنترل دسترسی باعث ایجاد دسترسی به مطالب و عملکرد ها برای برخی از کاربران و محدودیت برای برخی از کاربران می شود.

آسیب پذیری هایی که در این دسته بندی قرار میگیرند باعث نقض محدودیت و دسترسی منابع محدود شده می شود.

از نمونه های این آسیب پذیری می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • ارسال درخواست با دسترسی مدیر سیستم
  • ایجاد، ویرایش و یا حذف سایر کاربران

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.