فرمت داده ها

از Secure Coding

هنگامی که از توابع ورودی و خروجی بر اساس فرمتی استفاده می کنید، ممکن است مهاجم بتواند با رشته فرمت شده بتواند پروسه آسیب پذیری را crash کند و بتواند محتوای stack، محتوای memory بخواند و یا در محتوا حافظه مقداری را بنویسند و یا امکان اجرای کد با استفاده از دسترسی پروسه آسیب پذیر امکان پذیر است.

توابع خروجی بر اساس فرمت می توانند مقدار integer را در آدرسی خاص با استفاده از %n بنویسند.

برای مثال در کدر زیر تابع incorrect_password() هنگام احراز هویت و نادرست بودن کلمه عبور پیام خطایی را چاپ می کند.

کد، نام کاربر را با user بدون هیچ گونه فیلتر از کاربر دریافت می کند.

پیام خطا در stderr و با استفاده از تابع fprintf چاپ می شود و هیچگونه کنترلی بر روی مقدار integer وارد شده و overflow آن نیست.

همپنین معمولا تابع ()snprintf برای نمایش پیام از چند نقطه استفاده می شود و در این کد msg بدون هیچ گونه کنترلی و به صورت مستقیم، ورودی کاربر را در snprintf استفاده می نماید.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
void incorrect_password(const char *user) {
 int ret;
 /* User names are restricted to 256 or fewer characters */
 static const char msg_format[] = "%s cannot be authenticated.\n";
 size_t len = strlen(user) + sizeof(msg_format);
 char *msg = (char *)malloc(len);
 if (msg == NULL) {
  /* Handle error */
 }
 ret = snprintf(msg, len, msg_format, user);
 if (ret < 0) { 
  /* Handle error */ 
 } else if (ret >= len) { 
  /* Handle truncated output */ 
 }
 fprintf(stderr, msg);
 free(msg);
}

در کد بهبود یافته زیر از تابع ()fputs برای خروجی msg در stderr استفاده شده است.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
void incorrect_password(const char *user) {
 int ret;
 /* User names are restricted to 256 or fewer characters */
 static const char msg_format[] = "%s cannot be authenticated.\n";
 size_t len = strlen(user) + sizeof(msg_format);
 char *msg = (char *)malloc(len);
 if (msg == NULL) {
  /* Handle error */
 }
 ret = snprintf(msg, len, msg_format, user);
 if (ret < 0) { 
  /* Handle error */ 
 } else if (ret >= len) { 
  /* Handle truncated output */ 
 }
 fputs(msg, stderr);
 free(msg);
}