تبدیل نا امن بایت ها(Insecure Deserialization)

از Secure Coding

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۶ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

گاهی لازم است برای انتقال برخی داده ها مانند object ها ابتدا اطلاعات را serialize کنید.

به این صورت که داده مورد نظر را به شکل مشخصی قرار می دهیم(serialization) و پس از نتقال آن را به شکل اولیه تبدیل می کنیم(deserialization).

Insecure deserialize.jpg

برای مثال در تصویر بالا اطلاعات کاربری شامل username و role و ... ابتدا serialize و انتقال می دهیم و پس از انتقال آن را deserialize می کنیم.

آسیب پذیری insecure deserialization هنگام deserialize شدن داده رخ می دهد و باعث بروز آسیب پذیری های دیگر مانند آسیب پذیری اجرای کد از راه دور می شود.

]روش های جلوگیری[ویرایش]

روش های جلوگیری در PHP[ویرایش]

مثال 1)

<?php 

class foo {
	
	public $file = "test.txt";
	public $data = "text";
	function __destruct(){
		file_put_contents($this->file, $this->data);
	}
}

$file_name = $_GET['session_filename'];
print "Readfile ".$file_name."<br>";

if(!file_exist($file_name)) {
	print "No file\n";
} else{
	unserialize(file_get_contents($file_name));
}

روش 1)

<?php 

class foo {
	
	public $file = "test.txt";
	public $data = "text";
	function __destruct(){
		file_put_contents($this->file, $this->data);
	}
}

$file_name = $_GET['session_filename'];

$allowedvalues = array("allow_value_1", "allow_value_2", "allow_value_3");

if(!in_array($file_name, $allowedvalues)){
	die("Such a value is not allowed.");
}

print "Readfile ".$file_name."<br>";

if(!file_exist($file_name)) {
	print "No file\n";
} else{
	unserialize(file_get_contents($file_name));
}

?>

روش های جلوگیری در ASP.NET[ویرایش]

مثال 1)

public void Serialize(SerializationProductModel pro, String filename) {
  System.IO.Stream ms = File.OpenWrite(filename);
  BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
  formatter.Serialize(ms, pro);
  ms.Flush();
  ms.Close();
  ms.Dispose();
}
public SerializationProductModel Deserialize(String filename) {
  BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
  FileStream fs = File.Open(filename, FileMode.Open);
  SerializationProductModel obj =
    (SerializationProductModel) formatter.Deserialize(fs);
  fs.Flush();
  fs.Close();
  fs.Dispose();
  return obj;
}

مثال 2)

using System.Web.Script.Serialization;

public class ExampleClass
{
  public T Deserialize<T>(string str)
  {
    JavaScriptSerializer s = new JavaScriptSerializer(new SimpleTypeResolver());
    return s.Deserialize<T>(str);
  }
}

روش 1)

public class DemoDeserializationBinder: SerializationBinder {
  public override Type BindToType(string assemblyName, string typeName) {
    List < Tuple < string, Type >> allowedTypes = new List < Tuple < string, Type >> ();
    allowedTypes.Add(new Tuple < string, Type > ("RestAPIService.Models.SerializationProductModel",
      typeof(SerializationProductModel)));
    foreach(Tuple < string, Type > typeTuple in allowedTypes) {
      if (typeName == typeTuple.Item1) {
        return typeTuple.Item2;
      }
    }
    throw new ArgumentOutOfRangeException("Disallowed type");
  }
}
public SerializationProductModel Secure_Deserialize(String filename) {
  //Format the object as Binary
  //add Binder
  BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter {
    Binder = new DemoDeserializationBinder()
  };
  //Reading the file from the server
  FileStream fs = File.Open(filename, FileMode.Open);
  SerializationProductModel obj =
    (SerializationProductModel) formatter.Deserialize(fs);
  //SerializationProductModel pro = (SerializationProductModel)obj;
  fs.Flush();
  fs.Close();
  fs.Dispose();
  return obj;
}

روش 2)

using System.Web.Script.Serialization;

public class ExampleClass
{
  public T Deserialize<T>(string str)
  {
    JavaScriptSerializer s = new JavaScriptSerializer();
    return s.Deserialize<T>(str);
  }
}

روش های جلوگیری در JAVA[ویرایش]

مثال 1)

class Utils
{
  // Function to serialize an object and write it to a file

  public static void SerializeToFile(Object obj, String filename)
  {
    try
    {
      FileOutputStream file = new FileOutputStream(filename);
      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(file);

      // Serialization of the object to file

      System.out.println("Serializing " + obj.toString() + " to " + filename);
      out.writeObject(obj);

      out.close();
      file.close();
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Exception: " + e.toString());
    }
  }

  // Function to deserialize an object from a file

  public static Object DeserializeFromFile(String filename)
  {
    Object obj = new Object();

    try
    {
      FileInputStream file = new FileInputStream(filename);
      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(file);

      // Deserialization of the object to file

      System.out.println("Deserializing from " + filename);
      obj = in.readObject();

      in.close();
      file.close();
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Exception: " + e.toString());
    }

    return obj;
  }
}

روش 1)

package com.suducode.safe.deserialization;

import java.io.FilterInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectStreamClass;
import java.util.List;

/**
 * This class helps with safely de serializing an object from a stream avoiding the known
 * vulnerability in native java de serialization.
 *
 * @param <T> De-serialized object will be cast to this type.
 * @author Sudharshan Krishnamurthy
 * @version 1.0
 */
public class SafeDeserializer<T> {

  private long length = 0;
  private long maxBytes = 0;
  private long maxObjects = 0;
  private InputStream inputStream;
  private List<Class<?>> safeClasses;

  /**
   * A de-serializer to replace the unsafe ObjectInputStream.readObject() method built into Java. This method
   * checks to be sure the classes referenced are safe, the number of objects is limited to something sane,
   * and the number of bytes is limited to a reasonable number. The returned Object is also cast to the
   * specified type.
   *
   * @param safeClasses List of Classes allowed in serialized object being read.
   * @param maxObjects long representing the maximum number of objects allowed inside the serialized
   *          object being read.
   * @param maxBytes  long representing the maximum number of bytes allowed to be read from the InputStream.
   * @param inputStream InputStream containing an untrusted serialized object.
   * @return Object read from the stream. (cast to the Class of the type parameter)
   * @throws IOException      might be thrown while reading fom the stream.
   * @throws ClassNotFoundException might be thrown while casting the deserialized object.
   */
  public SafeDeserializer(List<Class<?>> safeClasses, long maxObjects, long maxBytes, InputStream inputStream) {
    this.safeClasses = safeClasses;
    this.maxBytes = maxBytes;
    this.maxObjects = maxObjects;
    this.inputStream = inputStream;
  }


  public T safelyReadObject() throws IOException, ClassNotFoundException {

    // create an input stream limited to a certain number of bytes
    InputStream lis = new SecureFilterInputStream(inputStream);

    // create an object input stream that checks classes and limits the number of objects to read
    ObjectInputStream ois = new SecureObjectInputStream(lis);

    // use the protected ObjectInputStream to read object safely and cast to T
    return (T) ois.readObject();

  }

  /**
   * Filter Input stream override to enforce some security rules.
   */
  private class SecureFilterInputStream extends FilterInputStream {

    protected SecureFilterInputStream(InputStream in) {
      super(in);
    }

    @Override
    public int read() throws IOException {
      int val = super.read();
      if (val != -1) {
        length++;
        checkLength();
      }
      return val;
    }

    @Override
    public int read(byte[] bytes, int off, int len) throws IOException {
      int val = super.read(bytes, off, len);
      if (val > 0) {
        length += val;
        checkLength();
      }
      return val;
    }

    private void checkLength() throws IOException {
      if (length > maxBytes) {
        throw new SecurityException("Security violation: attempt to deserialize too many bytes"
            + " from stream. Limit is " + maxBytes);
      }
    }

  }

  /**
   * Object Input stream override to enforce some security rules.
   */
  private class SecureObjectInputStream extends ObjectInputStream {

    private int objCount = 0;

    boolean status = enableResolveObject(true);

    protected SecureObjectInputStream(InputStream filteredInputStream) throws IOException {
      super(filteredInputStream);
    }

    @Override
    protected Object resolveObject(Object obj) throws IOException {
      if (objCount++ > maxObjects) {
        throw new SecurityException("Security violation: attempt to deserialize too many objects"
            + " from stream. Limit is " + maxObjects);
      }
      return super.resolveObject(obj);
    }

    @Override
    protected Class<?> resolveClass(ObjectStreamClass osc) throws IOException, ClassNotFoundException {
      Class<?> clazz = super.resolveClass(osc);
      if (clazz.isArray() || clazz.equals(String.class)
          || Number.class.isAssignableFrom(clazz) || safeClasses.contains(clazz)) {
        return clazz;
      }
      throw new SecurityException("Security violation: attempt to deserialize unauthorized " + clazz);
    }
  }

}

توابع php[ویرایش]

از توابعی می تواند در بروز این آسیب پذیری موثر باشد می توان به

 • unserialize
 • json_decode

اشاره نمود.